กรมสวัสดิการทหารเรือ จึงได้จัดกิจกรรม “จำหน่ายสินค้าเกษตรราคาถูก” โดยการนำผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผลผลิตทางการประมง ผักและผลไม้ตามฤดูกาล ไข่ไก่และข้าวสาร มาจำหน่ายในราคาถูก ให้แก่กำลังพลและครอบครัว ทร.บริเวณหน้าศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

Release Date : 22-06-2022 17:07:37
กรมสวัสดิการทหารเรือ จึงได้จัดกิจกรรม “จำหน่ายสินค้าเกษตรราคาถูก” โดยการนำผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผลผลิตทางการประมง ผักและผลไม้ตามฤดูกาล ไข่ไก่และข้าวสาร มาจำหน่ายในราคาถูก ให้แก่กำลังพลและครอบครัว ทร.บริเวณหน้าศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ตามนโยบายของ ผบ.ทร. มีความมุ่งหวังที่จะลดและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับกำลังพลของกองทัพเรือ จากผลกระทบทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน กรมสวัสดิการทหารเรือ จึงได้จัดกิจกรรม “จำหน่ายสินค้าเกษตรราคาถูก” โดยการนำผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผลผลิตทางการประมง ผักและผลไม้ตามฤดูกาล ไข่ไก่และข้าวสาร มาจำหน่ายในราคาถูก ให้แก่กำลังพลและครอบครัว ทร. ตามกำหนดการ ดังนี้
บริเวณหน้าศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ห้วงเวลา ๑๐๐๐ – ๑๔๐๐ น.