ผู้บริหาร

พลเรือเอก

ไกรศรี เกษร

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ

พลเรือโท

สาธิต นาคสังข์

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ

พลเรือตรี

สุวัจ ดอนสกุล

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ ศปส.ทร.

พลเรือตรี

เกริกพันธ์ พันธุ์สัมฤทธิ์

หัวหน้าฝ่ายแผนโครงการและงบประมาณ

พลเรือตรี

ประจิตร พิชัยศรทัต

หัวหน้าฝ่ายติดตามผลงานและประเมินผล

พลเรือตรี หญิง

กรองรัตน์ เกื้อกิจ

หัวหน้าฝ่ายกองทุนบำเหน็จลูกจ้าง

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด