ภารกิจ หน้าที่ โครงสร้าง

Release Date : 03-05-2017 12:50:57
ภารกิจ หน้าที่ โครงสร้าง

 

  วิสัยทัศน์ : "ให้บริการด้านสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล โดยยึดถือกำลังพล ทร. และครอบครัวเป็นศูนย์กลาง"

 

═════════════

. พันธกิจ : ๑.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพ
โปรงใสด้วยหลักธรรมาภิบาลได้มาตรฐานและมีความเป็นมืออาชีพในแต่ละ
กลุ่มกิจการ โดยยึดถือกำลังพลทร.และ  ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง

    ๒.ส่งเสริมและสร้างความมั่นคง รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ

กำลังพล ทร.และครอบครัว ด้วยการเพิ่มรายได้จากอาชีพเสริมลดค่าใช้จ่าย

ในการดำรงชีวิตและการปลดหนี้สิน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ๓.เสริมสร้างความรู้ ความชำนาญ และสร้างมาตรฐานการบริการให้

กับบุคลากรของสวัสดิการ ทร. เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาส

ทางการแข่งขัน

 

═════════════

. ค่านิยมร่วม : “บริการด้วยใจ มีจิตเมตตา ยึดมั่นคุณธรรม ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพการบริการ” 

 

ที่มา : https://shorturl.asia/DvTre

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง