ระเบียบ/คำสั่ง

Release Date : 28-04-2017 11:33:01
ระเบียบ/คำสั่ง

 

  ❖ ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพเรือ

 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดจำหน่ายหนี้สูญและการประมาณการหนี้สงสัยจะ

สูญของกองทุนสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๕ (pdf.jpgpdf)

 ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ (pdf.jpgpdf)

➢ ว่าด้วยการเงินและการบัญชีกองทุนสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๘ (pdf.jpgpdf)

➢ ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จลูกจ้างสวัสดิการกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ (pdf.jpgpdf)

➢ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๘ (pdf.jpgpdf)

➢ ว่าด้วยลูกจ้างสวัสดิการกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๒ (pdf.jpgpdf)

➢ ว่าด้วยการสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๖๔ (pdf.jpgpdf)

 

  ❖ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของสวัสดิการภายในกองทัพเรือ 

➢ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของสวัสดิการภายในกองทัพเรือ

(pdf.jpgpdf)

 

 ❖ คำสั่งกองทัพเรือ

➢ แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพเรือ (ที่ ๔๔๒/๒๕๖๔) (pdf.jpgpdf)

 

❖ คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพเรือ

➢ การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนามประธานกรรมการสวัสดิการ
กองทัพเรือ (ที่ ๔/๒๕๕๘)
 (pdf.jpgpdf)

➢ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะ์แห่งราชนาวี (ที่ ๔/๒๕๖๔) (pdf.jpgpdf)

➢ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสวัสดิการสงเคราะห์การเงินกองทัพเรือ (ที่ ๕/๒๕๖๔) (pdf.jpgpdf)

➢ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสวัสดิการกีฬากองทัพเรือ (ที่ ๖/๒๕๖๔) (pdf.jpgpdf)

➢ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสวัสดิการฌาปนสถานกองทัพเรือ (ที่ ๗/๒๕๖๔) (pdf.jpgpdf)

➢ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสวัสดิการร้านค้าและบริการกองทัพเรือ (ที่ ๘/๒๕๖๔) (pdf.jpgpdf)

➢ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ (ที่ ๙/๒๕๖๔) (pdf.jpgpdf)

➢ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสวัสดิการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ (ที่ ๑๐/๒๕๖๔) (pdf.jpgpdf)

➢ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (ที่ ๑๑/๒๕๖๔) (pdf.jpgpdf)

➢ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือ (ที่ ๑๒/๒๕๖๔) (pdf.jpgpdf)

➢ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสวัสดิการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี (ที่ ๑๓/๒๕๖๔) (pdf.jpgpdf)

➢ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสวัสดิการสนามยิงปืนกองทัพเรือ (ที่ ๑๔/๒๕๖๔) (pdf.jpgpdf)

➢ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสวัสดิการอาคารรับรองกองทัพเรือ (ที่ ๑๕/๒๕๖๔) (pdf.jpgpdf)

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง