แผนกลยุทธ์สวัสดิการ ทร.

Release Date : 28-04-2017 11:07:12
แผนกลยุทธ์สวัสดิการ ทร.

 แผนกลยุทธ์

    ➢ แผนกลยุทธ์สวัสดิการ ทร. พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ (pdf.jpgส่วนที่1.pdf ,

    ➢ แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์สวัสดิการ ทร.ประจำปี ๖๕ (pdf.jpgpdf)

  

❖ ประมาณการรายได้ - รายจ่าย ประจำปี

    ➢ แผนการดำเนินงานและประมาณการรายได้ - รายจ่ายประจำปี ๖๕ (pdf.jpgpdf)

 

❖ รายงานผลการประเมิน ปี ๖๔

➢ รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของสวัสดิการภายในกองทัพเรือ

ปี ๒๕๖๔ (pdf.jpgpdf)

➢ ผนวก ก (pdf.jpgpdf)

➢ ผนวก ข (pdf.jpgpdf)

➢ ผนวก ค (pdf.jpgpdf)

➢ ผนวก ง (pdf.jpgpdf)

➢ ผนวก จ (pdf.jpgpdf)

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง